Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Aldona Guzik

Dr Aldona  Guzik

Badacz terenowy

publikacje:


Główna oś zainteresowań naukowych i badawczych skupia się wokół procesów komunikowania i działania mediów. W tym polu mieszczą się zagadnienia takie jak: opinia publiczna, PR, dziedzictwo kulturowe, obrazy narodu i Europy w dyskursie publicznym, dyskurs polityczny, a także procesy mediatyzacji i medializacji rzeczywistości.

Zrealizowane projekty (wybrane):

  1. Udział w grancie: Representations of europe and the nation in current and prospective member-states: media, élites and civil society, EURONAT, Grant agreement ID: HPSE-CT-2001-00044, 15 September 2001 – 14 January 2005, FP5-HUMAN POTENTIAL
  2. Udział w projekcie: Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014; wniosek nr. 57780/14 Okres realizacji: 2015-2017 Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; w ramach: Obserwatorium Kultury Narodowe Centrum Kultury Realizacja projektu: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Małopolski Instytut Kultury
  3. Udział w projekcie: RPMP.02.01.02-12-0042/16 w ramach Poddziałania 2.1.2, Cyfrowe zasoby regionalne, Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie z funduszy UE – w roli eksperta w zakresie społecznego wymiaru digitalizacji oraz metodologii badań 2017-2021

Najważniejsze publikacje:

  1. Aldona Guzik, Dorota Żuchowska-Skiba (2005), Obrazy Unii Europejskiej i Europy w dyskursie prowadzonym w polskich mediach (w:) Krystyna Romaniszyn (red.), Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej, Kraków NOMOS – nagroda Rektora UJ
  2. Aldona Guzik (2013), Gadżetomania – nośny wymiar kultury konsumpcyjnej „Zeszyt Naukowy” nr 28, WSZiB Kraków
  3. Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Marta Juza (2017), Digitalized Heritage in the European Union and Poland: Policies, Strategies, and Online Practices (w:) Cultural Heritage: Perspectives, Challenges and Future Directions, (ed.) Sofie S. Berg and Eric Fiedler, Nova Science Publishers New York
  4. Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Aldona Guzik (2017), Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014, Raport końcowy, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury, Kraków p-ISBN: 978-83-61406-02-0
  5. Aldona Guzik (2021), Eksperci naszych czasów. Socjologiczna analiza instytucji eksperta w opiniotwórczych serwisach informacyjnych, Warszawa, Scholar