Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Grzegorz Dutka

Dr Grzegorz Dutka

Specjalista ds. Organizacji Badań

publikacje:


Zainteresowania naukowe – socjologia migracji, socjologia społeczności lokalnych oraz metody i techniki badań. Prowadził badania naukowe nad strategiami migracyjnymi młodych Polaków, badania w środowisku polskich emigrantów w Londynie oraz wśród imigrantów z Ukrainy. Oprócz badań naukowych realizował badania dla sektora publicznego, prywatnego i społecznego, o charakterze diagnostycznym, ewaluacyjnym, wdrożeniowym. Posiada kompetencje z zakresu konstruowania koncepcji metodologicznych, narzędzi badawczych, wykonywania ilościowych i jakościowych analiz, zarządzania projektem, kierowania zespołem badawczym. Autor/współautor wielu raportów realizowanych w ramach zamówień publicznych przez firmy prywatne, w tym także z zakresu kultury i instytucji. Prowadzi zajęcia z zakresu metod i technik badawczych na kierunku socjologia.

Projekty:

 1. „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnie z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiające tworzenie usług w modelu ”Shopping Assistant” (2017-2019); Rola w projekcie: Project manager, badacz, analityk, autor raportów; konstrukcja narzędzi badawczych, zarządzanie projektem, zarządzanie zespołem, badania terenowe, analizy materiałów ilościowych i jakościowych, konstruowanie rekomendacji, wniosków. (w ramach Pracowni Badań Społecznych UP/inLab)
 2. Emigracja i imigracja w perspektywie lokalnej i regionalnej; Rola w projekcie: kierownik projektu (w ramach badań statutowych UP; 2021-2022)
 3. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego”, Rola w projekcie: specjalista ds. badań (w ramach Pracowni Badań Społecznych UP/inLab)
 4. „Raport z realizacji usługi analitycznej dla testu predyspozycji zawodowych”, Zamawiający: Akademia Rozwoju Humanitas Lucyna Skóra, Rola w projekcie: wykonawca badań i analiz (w ramach Pracowni Badań Społecznych UP/inLab)
 5. „Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska” współfinansowanego ze środków w ramach Programu „Obserwatorium Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Rola w projekcie: członek komitetu badawczego, analiza wyników i współautorstwo raportu (2014; w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ASK)

Publikacje:

 1. Grzegorz Dutka, Młodzi Polacy w Londynie. Społeczne i kulturowe konsekwencje życia na emigracji po 1989 roku, „Przegląd Polonijny” 2006, nr 1, s.89-118.
 2. Grzegorz Dutka, Młodzi Polacy w Londynie. Strategie adaptacyjne na emigracji w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (w:) „Zeszyty Naukowe WWSZiP” nr 8 (Refleksje społeczno-gospodarcze. Metodologia, badania empiryczne, red. J. Żurko), Wałbrzych 2006, s.117-150.
 3. Grzegorz Dutka, Migranci niepełni – beneficjenci czy wykluczeni? Migracje niepełne w biografiach młodych raciborzan. Strategie partycypacyjne czy marginalizacyjne na śląskim pograniczu kulturowym? (w:) Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej. Wielokulturowość – Współpraca – Wymiana, red. E. Jurczyńska-McCluskey, K. Piątek, P. Bałdys, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2007, s. 441-454.
 4. Grzegorz Dutka, Strategie migracyjne młodych Polaków w okresie poakcesyjnym. Konteksty lokalne i regionalne (na przykładzie mieszkańców średniego miasta, Officina Simonidis, Zamość 2014
 5. Grzegorz Dutka, Wsparcie archiwów społecznych w digitalizacji, cyfryzacji i systematyzacji zasobów a zachowanie pasji kolekcjonerskich (rec.), „Studia Sociologica” 2017, Z. 9, vol. 1, s. 178-191
 6. Grzegorz Dutka, Aldona Guzik, The role of devices and their functionalities in creating social shopping contexts, IEEE Xplore, 24 December 2018, //ieeexplore.ieee.org/document/8584623
 7. Grzegorz Dutka, Grzegorz Gawron, Paulina Rojek-Adamek, Creativity based on new technologies in design of age-friendly cities: Polish seniors about their needs – research reflection, „Creativity studies” 2021, Vol. 14, Issue: 1, Published by Vilnius Gediminas Technical University, pp. 218-234
 8. Dutka Grzegorz. Rybnickie inicjatywy na rzecz wsparcia adaptacji i integracji ukraińskich imigrantów : Stowarzyszenie „17-tka” jako główny aktor w lokalnym polu imigracyjnym, w: Granice, pogranicza i dalej – niekończąca się przygoda : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi, s. 340-356, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. ISBN 978-83-66849-25-9340-356