Webinaria: „Jak promować polską kulturę za granicą?”

Damian Liszka

Webinaria zatytułowane “Jak promować kulturę polską za granicą” odbyły się w dniach 26 i 27 lutego 2024 roku. Ich organizatorem i moderatorem był dr Damian Liszka z UKEN, który opracował również materiały edukacyjne oparte na głównych produktach projektu. Wszystkie sesje zostały przeprowadzone online.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników i omówienia zasad organizacyjnych. Następnie przedstawiono działalność podmiotów zajmujących się promocją kultury polskiej za granicą, tak jak przedstawia się ona w świetle założeń zawartych w dokumentach strategicznych. Kolejne punkty w tym bloku objęły prezentację praktyk podmiotów działających w kraju na rzecz promocji kultury polskiej za granicą oraz dyskusję.

Podczas drugiego webinarium skupiono się na praktykach podmiotów upowszechniających kulturę polską w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku. Podczas sesji omówione zostały różne strategie i działania promocyjne realizowane w tych miastach. Po prezentacji odbyła się dyskusja, która pozwoliła uczestnikom wymienić swoje doświadczenia i pomysły.

Trzecie spotkanie opierało się na studiach przypadków działań promocyjnych w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku. Uczestnicy mieli okazję bliżej przyjrzeć się konkretnym projektom i ich efektom. Po prezentacji uczestnicy webinarium mieli za zadanie, które miało na celu opracowanie planu konkretnego działania upowszechniającego wybrany obszar kultury polskiej za granicą w oparciu o założenia projektowe i studia przypadku.

Czwarte spotkanie skoncentrowane było na skuteczności działań upowszechniających kulturę polską za granicą. W ramach webinarium dyskusji poddano 10 wskazówek skutecznej promocji, które wypracowano w oparciu o badania terenowe oraz opinie ekspertów. Podczas dyskusji uczestnicy webinarium mieli możliwość analizy własnych dotychczasowych działań w oparciu o zaprezentowane wskazówki oraz wskazania mocnych i słabych stron podejmowanych przedsięwzięć.

Podczas kolejnego webinarium skoncentrowano się na projektowaniu, monitorowaniu i ewaluacji działań upowszechniających film, teatr, literaturę i sztuki plastyczne za granicą. Zaprezentowano różne wskaźniki umożliwiające pomiar kilku parametrów działań promocyjnych, omówiono również podstawowe zasady konstruowania prostych narzędzi badawczych w oparciu o te wskaźniki. Po prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy przedstawiali własne pomysły na wykorzystanie w praktyce wskaźników pozwalających ocenić takie parametry działań upowszechniających jak trafność, efektywność czy trwałość oddziaływania na odbiorców takich działań. Uczestnicy webinarium mieli za zadanie przygotować własne proste narzędzie badawcze w oparciu o katalog pytań kwestionariuszowych i pytań do badań jakościowych.

Podczas ostatniego bloku tematycznego omówiono wszystkie narzędzia wspierające działania na rzecz promocji kultury polskiej za granicą, będące  produktami projektu: portal internetowy, publikacje, filmy, materiały źródłowe. Podczas sesji omówiono też sposoby korzystania z tych zasobów. Ostatnim punktem webinariów było podsumowanie całego materiału. Uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji, podczas której była wymieniana opinie na temat skutecznych strategii promocji kultury polskiej za granicą.

Webinaria „Jak promować kulturę polską za granicą” były doskonałą okazją dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, aby poszerzyć swoją wiedzę i wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami. Dzięki prezentacjom, dyskusjom i ćwiczeniom, każdy mógł znaleźć inspirację i nowe pomysły na skuteczną promocję kultury polskiej na arenie międzynarodowej.